Wyszukiwarka

 

REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Właścicielem sklepu internetowego pod adresem
www.deastudio.pl jest firma Dea Studio, zarejestrowana pod adresem 44-240 Żory, ul. Dworcowa 8, o numerze NIP 648-262-13-52 REGON 241096688.
1.2 Regulamin określa zasady korzystania ze sklepi internetowego dostępnego pod adresem www.deastudio.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym. .


2.
Zasady korzystania z Portalu
2.1 Warunkiem do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest zarejestrowanie się na
www.deastudio.pl poprzez podanie prawidłowych danych w formularzu.
2.2 Rejestracja w Sklepie Internetowym oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
2.3 Ze sklepu internetowego mogą korzystać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
2.4 Dea Studio może pozbawić Klienta praw do korzystania ze Sklepu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym jeżeli naruszył Regulamin, m.in.
a) wpisał nieprawidłowe, nieaktualne lub niedokładne dane w formularzu rejestracyjnym
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
2.4 Klient, który został pozbawiony praw do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać kolejnej rejestracji bez zgody Dea Studio.
2.5 Dea Studio w celu bezpieczeństwa podejmuje środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić ochronę przed pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione danych osobowych Klientów.

3. Warunki Zawierania umowy sprzedaży
3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Dea Studio, a Klientem następuje po złożeniu zamówienia za pomocą formularza zamówień w Sklepie Internetowym.
3.2 Po złożonym zamówieniu Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przy rejetsracji.
3.3 Cena widoczna w Sklepie Internetowym jest podana w złotych polskich. O łącznej cenie wraz z podatkiem produktu, a także kosztach dostawy, Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
3.4 Akceptacja przez Klienta plików graficznych przygotowanych przez Dea Studio stanowi oświadczenie woli zawarcia z Dea Studio Umowy sprzedaży oraz oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
3.5 Pliki graficzne nadesłane przez Klienta są weryfikowane przez Dea Studio maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji okaże się, że plik graficzny nie jest poprawnie przygotowany, Dea Studio informuję o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail, gdzie Klient jest zobowiązany do wprowadzenia poprawek i przesłania ponownie plików.
3.6 W przypadku gdy klient nie jest w stanie poprawić plik, Dea Studio może nanieść poprawki za dodatkową opłatą o czym Klient zostanie poinformowany.
3.6 Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w chwili zaksięgowania płatności na koncie Dea Studio oraz akceptacji wszystkich projektów graficznych lub wizualizacji.
3.7 Z uwagi na fakt, że właściwości zamawianych produktów w Sklepie Internetowym są ściśle określone przez Klienta, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.
3.8 Zamówienie, które nie zostało opłacone ważne jest przez 30 dni.
3.9 Dea Studio skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania jeżeli zamówienie zostało opłacone, ale nie są zaakceptowane pliki graficzne.
3.10 Zamawiający może anulować zamówienie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.
3.11 Klient, który anulował opłacone zamówienie, otrzyma zwrot do 14 dni.

4. Płatności

4.1 Płatność za zlecenie można dokonać za pomocą zintegrowanego systemu Paynow oraz za pomocą tradycyjnego przelewu.
4.2 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A
4.3 Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
4.4 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
4.5 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowany system płatniczy.
4.6 Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych na podany adres e-mail przy rejestracji.


5. Termin realizacji i dostawa.
5.1 Termin realizacji jest wskazany przy opisie każdego produktu w Sklepie internetowym
5.2 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności
5.3 Termin ten może ulec zmianie w przypadku awarii o czym klient jest niezwłocznie informowany
5.4 Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Dea Studio względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 2 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
5.5 Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Dea Studio, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Dea Studio względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
5.6 Dostawa produktów do Klienta jest dodatkowo płatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zamówienia są wskazane na Sklepie Internetowym oraz w trakcie składania zamówienia.
5.7 Termin dostawy zamówienia do klienta jest uzależniony od firmy kurierskiej, zazwyczaj nie trwa dłużej niż 3 dni robocze od otrzymania informacji na adres e-mail o zrealizowanym zamówieniu.


6. Materiały do druku
6.1 Dea Studio nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treści materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem, Dea Studio ma prawo odmówić realizacji takiego zlecenia.
6.2 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne i ortograficzne znajdujące się w projekcie nadesłanym przez Klienta oraz na projekcie zaakceptowanym do druku.
6.3 Projekty graficzne, które przesyła Klient powinny być przygotowane zgodnie z instrukcją.
6.4 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za pliki graficzne otrzymane od Klienta błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, brak zamienionych czcionek na krzywe itp.
6.5 Dea Studio nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z niedostarczenia poprawionych plików lub danych przez Klienta.

7. Reklamacja
7.1 Podstaw
a i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
7.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
7.3
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
7.3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
7.4 Dea Studio zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia.
W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało przesłania większej ilości dokumentów, Klient jest zobowiązany je przesłać w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila, po upływie tego terminu reklamacja będzie uznana za oddaloną.
7.5
Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.
7.6 Dea Studio dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu odwzorować kolory zawarte w projektach.
e względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Dea Studio.
7.7 Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Dea Studio stosuje bigowanie przed procesem falcowania. Drukarnia dopuszcza możliwość rezygnacji z bigowania dla gramatury 170 g, jeśli wyżej wymienione zjawisko nie występuje. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Dea Studio.
7.9. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
7.10. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
a) cięcie arkusza na pojedyncze użytki – tolerancja przesunięcia do 0,5 mm;
b) falcowanie lub bigowanie – tolerancja przesunięcia od wskazanego miejsca łamu/bigi 0,5 mm;
c) perforacja – tolerancja przesunięcia od linii perforującej 1 mm;
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,1 mm;
e) różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej;
f) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 0,5 mm;
g) tłoczenie – tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym;
h) hotstamping - tolerancja do 0,5 mm przy efekcie końcowym.
7.11 Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko jeżeli odchylenie od pliku wzorcowego będzie większe niż 5% nasycenia barw.
Według normy BVG/FOGRA dopuszczalne odchylenia DE (CIELAB ­ przestrzeń barwna z osią największej jasności (L*), osią czerwono-zieloną (a*) i osią żółto-niebieską (b*);) pomiędzy poszczególnymi odbitkami nakładowymi powinny odpowiadać następującym wartościom: cyjan 2,5; magenta 4,0; żółta 3,0.
Według tej samej normy dopuszczalne odchylenia pomiędzy barwami (C+M+Y) może wynosić 5% pomiedzy odbitkami nakładowymi.
Dla pomiarów densytometrycznych w przypadku różnych rodzajów papierów sprawa wygląda następująco:
Papier powlekany błysk: B 1,8; C 1,55; M 1,45; Y 1,45; dopuszczalne odchylenie 3-5%
Papier powlekany mat: B 1,8; C 1,40; M 1,35; Y 1,40; dopuszczalne odchylenie 3-5%
Papier niepowlekany: B 1,42; C 1,05; M 1,05; Y 1,10; dopuszczalne odchylenie 3-5%
Materiały opracowane na podstawie normy ISO 12647-2 oraz materiałów z Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej.

7.12 Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Dea Studio.
7.13 Dea Studio ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

8
Postanowienia końcowe
9.1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Dea Studio a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Dea Studio.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.